Reviderade STADGAR för
Garn- och Broderifackhandelsföreningen

Förslaget bifölls på årsmötet 2021

§ 1 Ändamål
Garn- och Broderifackhandeln (GBF) är en ideell förening, en sammanslutning av aktiva och seriösa fackhandlare i Sverige med målsättningen att skapa en bra samverkan mellan detaljist och grossist.

§ 2 Medlemskap

Till medlem i GBF kan antas företag, som har en öppen butik och/eller webshop inom fackhandelns område och att det vore önskvärt att följa rekommenderad prissättning av sina varor.

Ansökan om medlemskap i GBF görs skriftligen till styrelsen, som har att bevilja eller avslå densamma. Medlemskap gäller 1/1-31/12.

Överlåter medlem sin rörelse till annan, kan – om denne så önskar – även medlemskapet överlåtas, vilket innebär att inbetald avgift kommer köpare tillgodo. Sådant överlåtande medlemskap ska dock godkännas av styrelsen.

Utträde ur GBF sker efter skriftlig anmälan till styrelsen och räknas från det innevarande medlemsårets slut.

Medlem, som uppenbart handlat i strid mot dessa stadgar eller brutit mot av årsmötet eller styrelsen fattat beslut, får uteslutas av styrelsen. Sådant beslut ska fattas med minst två tredjedels majoritet.

§ 3 Styrelsens åligganden
Styrelsen består av totalt fem till sju ledamöter. Styrelsen utser vid konstituerande möte, direkt efter årsmötet, inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Styrelsen kan inom sig utse ett verkställande utskott. Styrelsen får till sig adjungera ledamot, som då inte har rösträtt. Styrelsen äger rätt att utse olika arbetsgrupper, vari även icke styrelseledamöter ingå.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Kallelse kan även ske på begäran av två styrelseledamöter. För besluts fattande inom styrelsen erfordras att minst halva antalet röstberättigade ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.

Styrelsen ska noga tillse att GBF:s tillgångar placeras på bästa och säkraste sätt liksom att värdehandlingar förvaras på ett betryggande sätt. Alla handlingar rörande GBF:s tillgångar/utbetalningar ska undertecknas av ordföranden eller kassören eller av annan befullmäktigad styrelseledamot. Styrelsemedlem får ej godkänna egna utbetalningar.

§ 4 Avgifter

Medlem erlägger en årsavgift för medlemsåret 1/1-31/12. Årsmötet fastställer avgiften.

Årsavgiften inbetalas före januari månads utgång. Medlem, som inte betalar inom föreskriven tid, äger icke åtnjuta sådana förmåner som GBF erbjuder.

Medlem, som  inte erlagt årsavgiften, anses ha upphört att vara medlem i GBF.

§ 5 Föreningsmöten

GBF avhåller årligen två ordinarie möten, nämligen ett möte under våren och ett under hösten. Vårens möte utgör samtidigt årsmöte.

Styrelsen kan även kalla till extra möte, om den finner så påkallat. Extra möte ska även hållas, då minst 10 medlemmar gjort skriftlig framställan därom till styrelsen.

Kallelse till föreningsmöte sker skriftligen senast 15 dagar före mötet.

§ 6 Dagordning vid årsmöte
Vid årsmötet ska följande dagordning ligga till grund:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Förteckning över närvarande medlemmar
 3. Godkännande av att mötet utlysts i behörig ordning
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera protokollet
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning
 7. Revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter (5 – 7 st)
 10. Val av ordförande på ett år
 11. Val av ledamöter på två år (halva antalet väljs varje år)
 12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 13. Val av valberedning (minst två ledamöter)
 14. Styrelsens förslag till budget
 15. Fastställande av årsavgiften
 16. Övriga ärenden anmälda till styrelsen senast 8 dagar före mötet

§ 7 Val och rösträtt
Val och ärenden avgörs genom öppen röstning, om ej annat beslutas. Vid lika röstetal gäller den mening, som mötets ordförande biträder. Varje medlem har en röst.

§ 8 Räkenskaper och revision
Styrelsens berättelse jämte föregående års räkenskaper och protokoll överlämnas till revisorerna minst fyra veckor före årsmötet.

§ 9 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs att beslut fattas med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett ordinarie.

§ 10 GBF:s upplösning
Skulle fråga om föreningens upplösning uppstå, fattas beslut i enlighet med § 9 ovan. Frågan får dock ej tas upp till behandling, utan att medlemmarna skriftligen informerats härom minst två månader före.

Vid beslut om GBF:s upplösning ska föreningens kvarstående behållning överlämnas till Stiftelsen Handarbetets Vänner.